CONTRACT nr. …../………2013/2014

Servicii documentare

Noile Coduri – corelaţii


Furnizor

SC G&G Consulting S.R.L Piatra Neamţ cu sediul în Piatra Neamţ, Str. V.A. Ureche, nr. 3, tel/fax 0233 226510, C.I.F. RO 14357667, nr. ORC Neamţ J27/535/2001, cont deschis la sucursala din Piatra Neamţ a băncii

TRANSILVANIA        RO41 BTRL 0280 1202 3618 64XX

RAIFFEISEN             RO37 RZBR 0000 0600 0695 8507

PIRAEUS BANK        RO72 PIRB 2900 7054 4300 1000

reprezentată prin George Ciocan, Director General


şi


Beneficiar

SPA/CIA/BNP/SC………. cu sediul în…………, str……, nr…., judeţul….., tel/fax……..;………, mail ………..@,…. cod fiscal…………, cont ….. deschis la sucursala băncii ……, reprezentat/ă prin………………., în calitate de Beneficiar


2. Obiectul principal al contractului


Furnizorul se obligă să furnizeze softul documentar pentru a uşura aplicarea noilor coduri prin modulul EUROLEX noile coduri – corelaţii, pe o perioadă de un an de la data încheierii acestuia versiunea pentru:

- (…) calculatoare monopost, sau /şi

- reţea cu număr de maxim 5 useri


3. DETALII PRIVIND OBIECTUL ŞI DURATA CONTRACTULUI


3.1. Obiectul

Furnizorul, în calitate de realizator, licenţiază, livrează, asigură mentenanţa şi lasă în exploatarea Achizitorului produsul EUROLEX noile coduri – corelaţii.

Prin acest produs documentar:

- se asigură utilizarea noilor coduri folosind experienţa şi informaţiile cunoscute despre vechile coduri sau legislaţia în domeniu. În acest sens este pusă la dispoziţie o bază de date specială şi în funcţie de preferinţă se deschide codul nou sau codul vechi, iar soft-ul vă oferă, în cazul articolelor care au corespondent, detalii până la nivel de articol, alineat sau literă.

- produsul nu se limitează la simpla corespondenţă între articolele noilor coduri şi legislaţia din care s-au preluat diverse articole parţial sau integral, ci aduce, în funcţie de context, alte elemente deosebit de utile cum ar fi: practica instanţelor, hotărâri CEDO, recursuri în interesul legii, derogări, deciziile CCR, note/comentarii etc.

Notă informativă

G&G Consulting a realizat şi face mentenanţa (întreţinerea) acestui produs pentru a facilita accesul la informaţii legate de aplicarea în general a noilor coduri.

Scopul nostru este să vă prezentăm la timp informaţii actualizate. Conform uzanţelor, în cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori sau omisiuni vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, G&G Consulting nu îşi asumă niciun fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate prin produs din punct de vedere al cuprinderii tuturor legăturilor posibile între acte sau reprezentativităţii practicii instanţelor (naţionale sau CEDO), notelor/ comentariilor.

Aceste informaţii:

- au doar un caracter informativ general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale unei persoane sau entităţi;

- nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;

- constituie o consiliere profesională sau juridică numai cu caracter general şi orientativ.


3.2. Durata

Prezentul Contract intră în vigoare la data de …… şi este valabil până la data de…….

3.3. În termen de 30 de zile de la data expirării contractului, încetează orice garanţie a Furnizorului privind funcţionarea produsului.


4. Valoarea contractului este dată de abonament

Abonamentul se încheie pentru o perioadă de 12 luni, la preţul de ….. RON conform opţiunilor Beneficiarului precizate la pct. 2. "Obiectul principal al contractului" şi în funcţie de plata anticipată conform variantei alese din GRILĂ.


5. Obligaţiile Furnizorului

5.1. În calitate de realizator, asigură mentenanţa (actualizarea cu noi date) şi anume:

- introduce noi legături între noile coduri şi legislaţia anterioară

- operează modificările aduse noilor coduri şi reface corespunzător acestora legăturile

- corectează pe baza analizei proprii sau a sugestiilor primite de la beneficiari aceste legături

- introduce note şi comentarii la articolele noilor coduri pe baza studiilor proprii sau a sugestiilor primite de la beneficiari

5.2. Asigură kit-ul aplicaţiei:

- GRATUIT în cazul descărcării de pe server-ul său

- Contracost în cazul transmiterii prin poştă sau curier,

5.3. Acordă asistenţă privind utilizarea sau tehnică GRATUIT de luni – vineri, între orele 08 – 18.

5.4. În caz de incident tehnic asigură asistenţă, iar în caz de distrugere ireparabilă a bazei de date transmite un nou kit de instalare, GRATUIT sau contracost în cazul transmiterii prin poştă sau curier.

5.5. Oferă GRATUIT noile versiuni ale programului pe perioada contractului


6. Obligaţiile Beneficiarului

6.1. Să efectueze săptămânal/lunar actualizările transmise de Furnizor

6.2. Să comunice Furnizorului prin mail, fax sau telefonic orice anomalie în funcţionarea produsului

6.3. Să transmită propuneri pentru îmbunătăţirea produsului prin:

- Funcţionalitate

- Legături între acte

- Soluţii interesante de la instanţele naţionale sau internaţionale

- Note/Comentarii – cu respectarea dreptului de autor


7. Forţa majoră

7.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

7.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

7.3. Executarea contractului va fi suspendată pe perioada existenţei cazului de forţă majoră, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

7.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

7.5. Dacă forţa majoră durează sau se estimează că va dura o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.


8. Soluţionarea litigiilor

8.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, mediere, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

8.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze prin mediere, sau adresându-se instanţei judecătoreşti din circumscripţia achizitorului.


9. Comunicări

9.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie înregistrată şi transmisă în scris, prin e-mail, fax cu condiţia confirmării comunicării.

9.2. Adresele de contact sunt:

Furnizor:

Poştal: Piatra Neamţ, 610100 str. V.A. Ureche nr. 3, jud. Neamţ

Fax: 0233 226510, 0233 226520;

e-mail: office@eurolex.ro sau tehnic@eurolex.ro,

Beneficiar:

Poştal:    …………………………………………

Fax:       …………………………………………

e-mail:    …………………………………………

9.3. Comunicările telefonice între părţi se fac NUMAI pentru aspecte informale tehnice sau privind utilizarea şi nu sunt considerate ca probă pentru probleme care pot deveni litigioase.


Prezentul contract s-a semnat în două exemplare azi……………


BENEFICIAR,                                                              FURNIZOR,


SPA/CIA /BNP/SC……….                              G&G Consulting Piatra Neamţ

Reprezentată prin                                                      Director General

(nume în clar)                                                          George Ciocan

……………………………..                              …………………………….